Testimonials
Testimonials
Meg Farrington -- Jackson, Wyoming
"I love Mondays because I get to listen to Susan Heck faithfully exposit the Word of God for ladies."
Meg Farrington, Jackson, Wyoming